Czy posiadanie pieczątki jest konieczne

Wśród osób planujących otworzenie działalności gospodarczej panuje przekonanie, że do jej prowadzenia konieczna jest jest pieczątka firmowa. Już na wstępie zasygnalizuję, że jest to mylne przekonanie, jednakże pieczęć okazuje się przydatna w wielu sytuacjach. Jej posiadanie często pozwoli nam uniknąć zbędnych tłumaczeń, czy nawet pisania oświadczeń o tym, że nie posiadamy pieczęci firmowej przydatna przy wystawianiu dokumentów, podpisywaniu wniosków oraz deklaracji.

Zastanówmy się czy posiadanie pieczątki jest konieczne w świetle przepisów prawa, czy jest jedynie wymogiem stawianym przez urzędników?

Posiadanie pieczątki, a sprawy urzędowe

Przepisy prawa polskiego w żaden sposób nie regulują kwestii obowiązku posiadania pieczątki przez przedsiębiorców. W związku z tym instytucje publiczne nie mają prawa jej żądać, gdyż byłoby to więcej niż stanowi prawo. Zatem z pozoru posiadanie pieczątki nie jest konieczne. Często jednak okazuje się, że w czasie załatwiania formalności w Urzędzie Skarbowym lub w banku pieczątka okazuje się nie tyle niezbędna co bardzo pomocna. Na wielu drukach urzędowych można znaleźć pole “podpis i pieczęć przedsiębiorcy”. W takich sytuacjach urzędnicy często stawiają wymóg przystawienia pieczęci. Jednakże według prawa potwierdzeniem oświadczenia osoby jest podpis a nie pieczęć, zatem wymóg ten można obejść. Wystarczy we wspomnianym polu napisać „nie posiadam pieczęci” i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Ewentualnie jeżeli urzędnik będzie się przy tym upierał napisać dodatkowe oświadczenie o nieposiadaniu pieczątki firmowej.

Można spotkać różne druki opatrzone miejscami na pieczątki firmowe takie jak np.:

  • deklaracje podatkowe obowiązujące w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego
  • informacje o przychodach
  • wnioski do GUS-u oraz inne.

Banki rządzą się swoimi prawami

Jeżeli chodzi o banki to najczęściej kwestie związane z pieczątkami formowymi są określane w wewnętrznych regulaminach. Wymóg posiadania pieczątki firmowej pojawia się często przy zakładaniu konta firmowego. Również przy wielu innych czynnościach bankowych posiadanie pieczątki z danymi firmy okazuje się nieodzowne.

Kto musi posiadać pieczątkę?

Regulacje prawne nakładają taki wymóg na osoby wykonujące określone zawody muszą posługiwać się odpowiednią pieczątką. W szczególności są to specjaliści tacy jak np.:

  • Lekarze różnych specjalizacji
  • Lekarze weterynarii
  • Pielęgniarki oraz inni

Jakie dane powinny znaleźć się na pieczątce firmowej?

Pomimo, że nie ma obowiązku posiadania pieczątki, jeżeli jednak przedsiębiorca postanowi ją wyrobić, muszą znaleźć się na niej wymagane dane. Za ich brak grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Zgodnie z ustawą podmioty posiadające numer REGON są zobowiązane do podawania go w pieczęciach firmowych. Poza tym pieczątki mogą zawierać dowolne dane takie jak nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres strony internetowej i inne.

Posiadanie pieczęci jest przydatne w prowadzeniu firmy, przyśpiesza wiele procedur i je ułatwia. Posiadając ją nie musimy pisać oświadczeń o braku pieczęci oraz ręcznie wpisywać wszystkich danych przedsiębiorstwa na drukach bankowych i urzędowych. Koszt wyrobienia pieczęci jest znikomy, natomiast korzyści płynące z faktu jej posiadania znaczne.

Więcej na temat pieczątek dowiesz się https://www.bib.olsztyn.pl/pieczatki-olsztyn/

Posiadanie pieczątki jest konieczne

You may also like...